وسترنر ضد قهرمان

 تئاتر سنتی و مضحکه گرگ ساختارشکن

شیوه نمایشهای سنتی و ایرانی

تلفیق نمایش ایرانی و غربی

  نمایش ماشین بازی محصول مشترک ایران و کانادا

قهرمانان افسانه های کهن بروی صحنه می رود

گفتگو با علیرضا داوودنژاد

تحلیل فیلم شکارچی گوزن

پاورچین پاورچین رفتن برای شکار گنجشک بادستان خالی